OBRA NOVA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Informació técnica del projecte

Municipi: Llucmajor

Tipus de sòl: Urbà

Estat: En projecte

Any: –

Superfície: 272,20 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant